Chat wap mfun br advice dating independent woman

Posted by / 26-Nov-2017 03:28

Chat wap mfun br

Lord's Prayer ASIA: China: Shanghai Chinese: Wu WUU We-ts Zung e s-ka-laung nyung, zung-ts-yui nau Yi-kuh dok-yang Nyits peh yi-la, i-ts van-i siang-sing Yi kuh nyung mien-theh mih-vaung lau tuh-dzak ioong-sung.

John Chinese: Wu, Kinhwa, Jinhua WUU Ing-teh Jing jing-ae shiae-ga-shông tao s Geo doh-sang-geh Ng, ioh-teh va-pah siang-sing-geh nyin mia-diao long-vông teh-djoh yüin-nyun wor-ming.

Mark 1:1-4 Khmer: Central KMR ដ្បិត​ព្រះ​ទ្រង់​ស្រឡាញ់​មនុស្ស​លោក ដល់​ម៉្លេះ​បាន​ជា​ទ្រង់​ប្រទាន​ព្រះរាជបុត្រា​ទ្រង់​តែ​១ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ណា​ដែល​ជឿ​ដល់​ព្រះរាជបុត្រា​នោះ មិន​ត្រូវ​វិនាស​ឡើយ គឺ​ឲ្យ​មាន​ជីវិត​អស់​កល្ប​ជានិច្ច​វិញ John Kuy KDT John 1:1 ASIA: China: Beijing Chinese: Kuoyu CHN John 1:1 Chinese: Mandarin CHN Shen ai shiren, shenzhi jiang tade dushengzi cigei tamen, jiao yiqie xin ta de, buzhi miewang, fan de yongsheng.

John Chinese: Mandarin CHN Shàng Dì lien-ai shi ̤-ren shen-dji ̤ dziang duh-seng Dzí ̤ tsi ̤-gih ta-men, giào fān sìn Tà dy buh djì ̤ miehwang bih dēh yung-seng.

The Lord's Prayer and other scriptures may be included. اونا گۇرہ کی، اونا ائمان کتئرن هر کس هلاک اولماييب، ابدی حياتی اولسون.

To search for country, language or any word: press [control F] on your keyboard. John Talysh TLY ASIA: Bangladesh Bengali, Bangla BNG কারণ ঈশ্বর এই জগতকে এতোই ভালবাসেন য়ে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দিলেন, য়েন সেই পুত্রের ওপর য়ে কেউ বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় বরং অনন্ত জীবন লাভ করে৷ John Bengali, Bangla BNG হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পূজিত হউক, তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে, তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হউক, আমাদের দৈনিক অন্ন আজ আমাদিগকে দাও, আর আমরা যেমন অপরাধীকে ক্ষমা করি তেমনি তুমিও আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, আর আমাদিগকে প্রলোভনে পড়তে দিও না, কিন্ত মন্দের হাত থেকে উদ্ধার করো। Lord's Prayer Bengali, Bangla BNG Kenaná I'shwar jagater prati eman dayá karilen, je ápanár adwitíya Putrake pradán karilen; táháte tán ̱hár bishwáskári pratyek jan naṣhṭa ná haiyá ananta paramáyu páibe.

Və bizə borclu olanları bağışladığımız kimi, bizim borclarımızı da bağışla; Və bizi imtahana çəkmə, lakin bizi şərdən xilas et. Lord's Prayer Azerbaijani: North, Azeri AZB ،اى ﮔؤيلرده اولان آتاميز .سنئن آدين موقدّس اولسون .سلطنتئن ﮔلسئن ،سنئن ائرادن، ﮔؤيده اولدوغى كئمى .يرده ده اولسون .ﮔونده لئگ چؤريئمئزى بو گون بزئه ور ،و بئزئم بورجلاريميزي بو گون بئزة باغيشلا .نجه كى، بئز ده، بئزه بورجلى اولانلارى باغيشلاييريق ،بئزى ائمتاحانا چكمه .لاكئن شرّدن خئلاص ات Lord's Prayer Azerbaijani: South, Azeri AZB Allah dvnyany ele sevdi ki, wz yekane Oglunu feda etdi; Ona kwre ki, Ona iman ketiren ner kes helak olmayyb, ebedi heyaty olsun.2 Xic jah dees dih mans mans mongh mongh, naengl mix wenp yangh, bens dengv dus dus. 3 Jav Wangc Menl baov: "Yuv lis guangl," suh lis guangl. Aenl nyaemv touk aenl hedp suh jangs maenl jih edl.Genesis 1:1-5 Gelo, Gelao, Kopu KKF Mark 1:1-4 Hmong, Miao: He HEA Mark 1:1-7 Hmong: Dou, Miao: Hwa CQD Mark 1:1-4 Hmong: East, Keh-Deo HEA Mark 1:1-6 Miao: Chuan CQD Mark 1:1-4 Miao: Qiandong CQD Lord's Prayer Mien, Yao YOC Tin-Hungh ndongc naaic hnamv lungh ndiev mienh cingx zorqv ninh nyei ndoqc Dorn ceix bun ninh mbuo.Haaix dauh sienx kaux Tin-Hungh nyei Dorn maiv zuqc mietc mv baac duqv yietc liuz nyei maengc.John Zhuang: Zhongjia, Chungchia CCX Mâe báe Sû Sâng-dî mèng, ká ̱k lai sâeo dí.

Chat wap mfun br-49Chat wap mfun br-82Chat wap mfun br-49

Luke 2 ASIA: China: Guangdong Chinese: Yue, Cantonese YUH Yan-waî Sheûng-Taì oì shaì-kaaì, shâm-chì kaaı ̌ k'uı ̌ tūk-shang-chi Tsz ́ ts'z ̀-kwòh-k'uı ̌-teı ̌, lîne taânfaān sùn-k'uı ̌-kè, miı ̌-chì mīt-mōng, yaû tak-wı ̌ngshang.

One thought on “Chat wap mfun br”